ผู้บริหารโรงเรียน

สหวิทยาเขตเจ้าราม

นายมนตรี คงเจริญ

นายมนตรี คงเจริญ

ผอ.ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
นายสังวาลย์ พลอยดำ

นายสังวาลย์ พลอยดำ

ผอ.ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม
นายกิตติภูมิฐ์ สุขเทศ

นายกิตติภูมิฐ์ สุขเทศ

ผอ.ร.ร.ยางซ้ายพิทยาคม
นายสารัตน์ พวงเงิน

นายสารัตน์ พวงเงิน

ผอ.ร.ร.กงไกรลาศวิทยา
นางพนอ เกษประสิทธิ์

นางพนอ เกษประสิทธิ์

ผอ.ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
น.ส.ปิยะมาศ แซ่โค้ว

น.ส.ปิยะมาศ แซ่โค้ว

ผอ.ร.ร.หนองตูมวิทยา
นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ

นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ

ผอ.ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์

นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์

ผอ.ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
นางเกียรติศักดิ์ วจีศิริ

นางเกียรติศักดิ์ วจีศิริ

ผอ.ร.ร.ลิไทพิทยาคม

สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

นายสาโรจน์ เกตรสาคร

นายสาโรจน์ เกตรสาคร

ผอ.ร.ร.อุดมดรุณี
นายเกียรติชัย สังข์จันทร์

นายเกียรติชัย สังข์จันทร์

ผอ.ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม

ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม

ผอ.ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
นายพัฒนพงษ์ สีกา

นายพัฒนพงษ์ สีกา

ผอ.ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
นายเฉลิมพล ทองจุ้ย

นายเฉลิมพล ทองจุ้ย

ผอ.ร.ร.วังทองวิทยา
นายสรายุทธ เกษรพรหม

นายสรายุทธ เกษรพรหม

ผอ.ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
นายไพบูลย์ พวงเงิน

นายไพบูลย์ พวงเงิน

ผอ.ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายยุธยา คงพรม

นายยุธยา คงพรม

ผอ.ร.ร.ชัยมงคลพิทยา
นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ

นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ

ผอ.ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม

สหวิทยาเขตศรีสวรรค์

น.ส.จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา

น.ส.จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา

ผอ.ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
นายสุทินธ์ คำน่าน

นายสุทินธ์ คำน่าน

ผอ.ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา 2
น.ส.รุ่งนภา สังข์จันทร์

น.ส.รุ่งนภา สังข์จันทร์

ผอ.ร.ร.หนองกลับวิทยาคม
นายชวลิต ทะยะ

นายชวลิต ทะยะ

ผอ.ร.ร.เมืองเชลียง
นายปิยวุฒิ ล่องชูผล

นายปิยวุฒิ ล่องชูผล

ผอ.ร.ร.เมืองด้งวิทยา
นายณัฐพล คัมภีรพจน์

นายณัฐพล คัมภีรพจน์

ผอ.ร.ร.ท่าชัยวิทยา
นายอนุชิต กมล

นายอนุชิต กมล

ผอ.ร.ร.ศรีนคร
นายประธาน หาญณรงค์

นายประธาน หาญณรงค์

ผอ.ร.ร.บ้านแก่งวิทยา
ว่าที่ พต.ทับทิม พาโคกทม

ว่าที่ พต.ทับทิม พาโคกทม

ผอ.ร.ร.หนองปลาหมอวิทยาคม