ผู้บริหารโรงเรียน

สหวิทยาเขตเจ้าราม

นายมนตรี คงเจริญ

นายมนตรี คงเจริญ

ผอ.ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
นายเกียรติชัย สังข์จันทร์

นายเกียรติชัย สังข์จันทร์

ผอ.ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม
นายสังวาลย์ พลอยดำ

นายสังวาลย์ พลอยดำ

ผอ.ร.ร.ยางซ้ายพิทยาคม
นายสุทน ทับจาก

นายสุทน ทับจาก

ผอ.ร.ร.กงไกรลาศวิทยา
นางพนอ เกษประสิทธิ์

นางพนอ เกษประสิทธิ์

ผอ.ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
น.ส.ปิยะมาศ แซ่โค้ว

น.ส.ปิยะมาศ แซ่โค้ว

ผอ.ร.ร.หนองตูมวิทยา
นายวีระ พุ่มไม้

นายวีระ พุ่มไม้

ผอ.ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม
นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์

นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์

ผอ.ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
สารัตน์ พวงเงิน

สารัตน์ พวงเงิน

ผอ.ร.ร.ลิไทพิทยาคม

สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์

นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์

ผอ.ร.ร.อุดมดรุณี
นายอำนวย บูรณะไทย

นายอำนวย บูรณะไทย

ผอ.ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม

ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม

ผอ.ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
นายพัฒนพงษ์ สีกา

นายพัฒนพงษ์ สีกา

ผอ.ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
นายณัฐพล คัมภีรพจน์

นายณัฐพล คัมภีรพจน์

ผอ.ร.ร.วังทองวิทยา
นายสรายุทธ เกษรพรหม

นายสรายุทธ เกษรพรหม

ผอ.ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
นายไพบูลย์ พวงเงิน

นายไพบูลย์ พวงเงิน

ผอ.ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายประธาน หาญณรงค์

นายประธาน หาญณรงค์

ผอ.ร.ร.ชัยมงคลพิทยา
นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ

นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ

ผอ.ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม

สหวิทยาเขตศรีสวรรค์

น.ส.จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา

น.ส.จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา

ผอ.ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
-

-

ผอ.ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา 2
น.ส.รุ่งนภา สังข์จันทร์

น.ส.รุ่งนภา สังข์จันทร์

ผอ.ร.ร.หนองกลับวิทยาคม
นายประกอบ พงศ์พันธ์

นายประกอบ พงศ์พันธ์

ผอ.ร.ร.เมืองเชลียง
นายชวลิต ทะยะ

นายชวลิต ทะยะ

ผอ.ร.ร.เมืองด้งวิทยา
นายอนุชิต กมล

นายอนุชิต กมล

ผอ.ร.ร.ท่าชัยวิทยา
นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์

นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์

ผอ.ร.ร.ศรีนคร
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ

นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ

ผอ.ร.ร.บ้านแก่งวิทยา
ว่าที่ พต.ทับทิม พาโคกทม

ว่าที่ พต.ทับทิม พาโคกทม

ผอ.ร.ร.หนองปลาหมอวิทยาคม