เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ                 ทรัพย์ประชา  ประธานศูนย์ HCEC รร.สวรรค์อนันต์วิทยา ครูนัฐธาสินี เบญจกุล ตัวแทนศูนย์ HCEC รร.อุดมดรุณี และ      นางนวพรรณ อ้นมั่น ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน   การดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จุดที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด (วันที่ 12 มกราคม 2566)