ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทั้ง 3 ท่าน และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการพัฒนาฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยพัฒนาภาคเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย