O-net ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุโขทัย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการฯ  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการคุมสอบ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2654