อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย