ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 1

   นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพมสุโขทัย เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.สุโขทัย ครั้งที่ 1 คณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รอง ผอ.สพม.สุโขทัย และผู้อำนวยการโรงเรียนประจำโรงเรียนรองผู้อำนวยการที่เข้ารับการประเมินฯ ของ 1.นายอธิศ ขำใจ รอง ผอ.รร.คีรีมาศพิทยาคม 2.นางสาวปนัดดา ปานบุตร รอง ผอ.รร.บ้านสวนวิทยาคม 3.นายมงคล ครุฑนาค รอง ผอ.รร.ลิไทพิทยาคม 4.นายกมล ทับเพ็ชร รอง ผอ.รร.ท่าชัยวิทยา และ5.นายอัครเดช อภัยศรี  รอง ผอ.รร.ชัยมงคลพิทยา ผ่านระบบ Zoom Meeting