การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคกลางและภาคเหนือ 

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นางสาวณิชชา พินิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พนส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร