กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรในกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  (Youth Counselor : YC)  เพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในการคลี่คล้ายปัญหาเด็กและเยาวชน ดูแลช่วยเหลือ  เพื่อนนักเรียนและเป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนด้วยกันเบื้องต้น ในกรณีปัญหาที่ไม่ซับซ้อน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสะเลียม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์