สพม.สุโขทัย ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ตามนโยบาย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตเจ้าราม ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์