ประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจปรับปรุงและแก้ไขคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจปรับปรุงและแก้ไขคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 2364/2565  เพื่อให้การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มีความชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ.ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 13-16  ธันวาคม  2565  ณ  โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดนนทบุรี