ผักไฮโดรโปนิกส์ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับมอบผักไฮโดรโปนิกส์  โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน  (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) จาก นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมและคณะครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมที่นำมามอบให้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย