ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย