กิจกรรมการสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking process)

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรในกิจกรรมการสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking process) โดยมีนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณีเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี