การตรวจเยี่ยมมอบหมายนโยบายการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางการตรวจเยี่ยมมอบหมายนโยบายการบริหารจัดการและการขับเคลื่อน

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมมอบหมายนโยบายการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก