ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3 /2565

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3 /2565 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพ่อขุน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม