สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2565 กรณีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ โรงเรียนวังทองวิทยา

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2565 กรณีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ โรงเรียนวังทองวิทยา จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) ด.ญ.มณีนิล วงษ์วรรณะ นักเรียนชั้น ม.1 2) นางสาวกรรณิการ์ แสงทรัพย์ นักเรียนชั้น ม.5 3) นายวุฒิเมตร พึ่งสถิต นักเรียนชั้น ม.4 และ 4) ด.ญ.กรองแก้ว แย้มวัตร  นักเรียน ม.2 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน และเจตนารมณ์หลักการพื้นฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล กิจกรรมเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันการออกกลางคัน และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ