ประชุมขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพขรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1/2565

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพขรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การบริหารงานภายในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 โดยใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1