ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ย.65