สพม.สุโขทัย บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดสุโขทัย

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1.นายสมยศ ปิ่นทอง วิชาเอกเคมี โรงเรียนอุดมดรุณี 2.นางสาวกันต์กนิษฐ์ แรงสืบสน วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 3.นางสาวนันทวัลย์ ทนันใจ วิชาเอกภาไทย โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4.นางสาวชนิกานต์ พลชา  วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 5.นางสาวปฏิญญาพัชร์ ขุมเพ็ชร วิชาเอกเคมี โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 6.นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 7.นางสาวอินทิราพร ศิลารัตน์  วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 8.นางสาวชญานิศา มีสุโข วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมและ 9.นางสาววณิชกานต์ นวรัตนารมย์ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย