ปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นายชัชวาลย์ กันเพชร ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์และนายพันธกานต์ ทรงบุญรอด ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย