กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม ตามจุดเน้น 8 ประการ ของโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมตามจุดเน้น 8 ประการ ของโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ณ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม