ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและคณะกรรมการกลั่นกรองฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย