ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นายชัชวาลย์ กันเพชร ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์และนายพันธกานต์ ทรงบุญรอด ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม โดย ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย