การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี กรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปีกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดสุโขทัย เพื่อประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย