ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข    นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย