การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA  ปีการศึกษา 2565

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA  ปีการศึกษา 2565 เข้าประเมินโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ณ ห้องประชุม  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม