พิธีมอบเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียณจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียณจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564 โดยมีเหรียญ ร.จ.พ. 68 สำรับ ท.ช.บุรุษ 14 สำรับ ท.ช.สตรี 35 สำรับ ท.ม.บุรุษ 12 สำรับ ท.ม.สตรี 16 สำรับ  ต.ม.บุรุษ 4 สำรับ ต.ม.สตรี 6 สำรับ จ.ม.สตรี 2 สำรับ บ.ช. สตรี 2 สำรับ รวมทั้งสิ้น 159 สำรับ ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม