มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในงาน “มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์” ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม