ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 โดยมี  ดร.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและเพื่อมอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงานงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่