ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย