โครงการแนะแนวอาชีพ เพื่อการศึกษาและการมีงานทำ ประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวอาชีพ เพื่อการศึกษาและการมีงานทำ ประจำปี 2565 โดยมีคณะครูที่รับผิดชอบกลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดทั้ง 27 โรงเรียนเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี