โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทักษะชีวิต คนรุ่นใหม่ปลอดภัยจากภัยคุกคาม”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทักษะชีวิต คนรุ่นใหม่ปลอดภัยจากภัยคุกคาม” เพื่อให้คุณครูและนักเรียนแกนนำมีทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำความผิดทุกรูปแบบ มีความรู้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและลดพฤติกรรมเสี่ยงได้ โดยมีคณะครูที่รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ นักเรียนแกนนำของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 27 โรงเรียนเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 108 คน ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์