การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center ประเภท 1 ครูผู้ใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและประเภท 2 ครูผู้สร้างและพัฒนาคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล