ประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ และครูผู้สอนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเรียนรู้และครูผู้สอนต้นแบบการจัดการเรียนรู้  Active Learning แบบ  Fundamental AL Training  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมนพมาศ  โรงเรียนอุดมดรุณี