ประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 27 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี