โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยคณะครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย