การนิเทศติดตาม กิจกรรม “สรรค์สร้างสุข” โรงเรียนลิไทพิทยาคม

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  การจัดการศึกษา ลงพื้นพื้นที่นิเทศติดตาม กิจกรรม “สรรค์สร้างสุข” ของโรงเรียนลิไทพิทยาคม ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม