โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านความคิด พฤติกรรม และอารมณ์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านความคิด พฤติกรรม  และอารมณ์ ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม