ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของหลักเกณฑ์ ว.10/2564 (วPA)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของหลักเกณฑ์ ว.10/2564 (วPA) โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย