การประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ นำโดย นายสมชาย  ธรรมปรีชา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรเป็นประธานกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ดำเนินการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา