พิธีเปิดงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วม พิธีเปิดงาน“สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย