พิธีปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างสื่อวีดีทัศน์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยร่วม เป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างสื่อวีดีทัศน์ โดยมี ดร.พีรพล พูนทวี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 2 ไอที วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย