ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 เพื่อหารือ เรื่อง “สวัสดิการร้านค้า” ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2565 และข้อหารืออื่นๆ   โดยมีคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย