โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการเสวนา เรื่อง บทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน โดย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลและนางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ มีนักเรียนที่เป็นกรรมการสภานักเรียนรวมถึงอาจารย์ที่ควบคุมดูแลโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting