การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564 ตามคำสั่ง ที่ 164/2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สพฐ.  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกำหนด เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  โดยได้คัดเลือกตามคุณสมบัติ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม 1.พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  กลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และกลุ่มที่ 3 ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา