พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ณ หอประชุม  วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย