การสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โดยมีครูแนะแนวและบุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องศุภวรรณ บ้านหมอรีสอร์ท จ.สุโขทัย