การตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ  ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวของ สพฐ. และคณะติดตาม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย