ประชุมชี้แจงการเกลี่ยอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเกลี่ยอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงเด็กพิการของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย