สถานศึกษาปลอดภัย สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2565  เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจำนวน 1 ราย โดยได้มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพเพื่อใช้ในความจำเป็นต่อไป